فیلم اموزشی دوران کرونا

فیلم اموزشی دوران کرونا(۲)

آموزش نقاشی برای کودکان پیش دبستانی

آموزش تضادها برای کودکان پیش دبستانی

آشنایی با سرود ملی ایرن برای کودکان

آموزش پهن و باریک برای کودکان پیش دبستانی

آموزش هوش فضایی برای کودکان پیش دبستانی

آشنایی با جمله سازی در قصه گویی برای کودکان

آشنایی با شغل پارکبان برای کودکان پیش دبستانی

آموزش نقاشی روی آرد برای کودکان پیش دبستانی

آموزش میزان سبک و سنگین بودن اشیا برای کودکان پیش دبستانی

آموزش توالی شکل و رنگ برای کودکان پیش دبستانی

آموزش ردیف و ستون برای کودکان پیش دبستانی

آموزش بازی مسیریابی یا ماز برای کودکان پیش دبستانی

آموزش چگالی آب برای کودکان پیش دبستانی

آموزش مشاغل (شغل کشاورزی) از کتاب های آموزش و پرورش برای کودکان

آموزش سکه (پول) و پس انداز کردن آن برای کودکان

آموزش نقاشی شیر جنگل برای کودکان پیش دبستانی

آموزش شغل دکتر و انواع شغل ها از کتاب های آموزش و پرورش برای کودکان

آشنایی با بازی فکری (شانه تخم مرغ و دایره های رنگی) برای کودکان پیش دبستانی

آموزش علوم (آشنایی با خانه حیوانات) برای کودکان پیش دبستانی

آموزش صنایع دستی (هنر قلم کاری) از کتاب های آموزش و پرورش برای کودکان

آموزش شغل ماهیگیری و غواصی برای کودکان پیش دبستانی

آموزش صرفه جویی در مصرف آب برای کودکان پیش دبستانی

آموزش کامل کردن تصویر ناقص با استفاده از وسایل از کتاب های آموزش و پرورش

 

آشنایی با بازی ماز در مهارت نوشتن از کتاب های آموزش و پرورش برای کودکان

آشنایی با بازی کارت ها و آموزش درخت کاری از روی کتاب کار نوآموز برای کودکان

آموزش جدول سودوکو (شگفت انگیز) در ریاضی از روی کتاب نارنجی برای کودکان

آموزش صداها در طبیعت از روی کتاب نارنجی آموزش و پرورش برای کودکان

آموزش بریدن و دوخت اشکال طبق کتاب درسی برای کودکان

آشنایی با بازی آب و رنگ (میزان کم رنگ و پر رنگ بودن) برای کودکان

آموزش و آشنایی با داستان حضرت نوح و کشتی آن حضرت برای کودکان

آموزش حیوانات گوشتخوار و گیاهخوار برای کودکان 

آموزش ساخت جاعودی با استفاده از گل سفال برای کودکان

آموزش مفهوم اندازه و مقدار از روی کتاب نارنجی برای کودکان