تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر از مجموعه دنیای اندیشه

تشکر یاسمن جان از خاله ها و مجموعه دنیای اندیشه

قدردانی و تشکر خانواده متین جان از مجموعه دنیای اندیشه 

قدردانی و تشکر خانواده شایان جان از مجموعه دنیای اندیشه 

تشکر رستا جان از خاله ها و مجموعه دنیای اندیشه

قدردانی و تشکر خانواده روشا جان از مجموعه دنیای اندیشه 

قدردانی و تشکر خانواده روشنا جان از مجموعه دنیای اندیشه 

تشکر آناهیتا جان از خاله ها و مجموعه دنیای اندیشه

قدردانی و تشکر خانواده میلاد جان از مجموعه دنیای اندیشه 

قدردانی و تشکر خانواده یاسین جان از مجموعه دنیای اندیشه 

قدردانی و تشکر خانواده ماهک جان از مجموعه دنیای اندیشه 

تشکر رادمهر جان از خاله ها و مجموعه دنیای اندیشه

قدردانی و تشکر خانواده آدرینا جان از مجموعه دنیای اندیشه 

قدردانی و تشکر خانواده نیکناز جان از مجموعه دنیای اندیشه 

قدردانی و تشکر خانواده آوینا جان از مجموعه دنیای اندیشه