فعالیت:
روز آتش نشان

💫اهداف:
۱:آشنایی بچه ها باشغل آتش نشان .
۲:یاد گرفتن شماره تلفن آتش نشانی (۱۲۵)
۳:آشنایی با نحوه ی ارتباط با آتش نشان.