برنامه کلاسی گروه نابغک

#

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

۱
یک ساعت در طبیعت 
مهارت اجتماعی

علوم انسانی لوحه

۲
واحد کار خلاقیت
  آسمانی ها 
ریاضی مونته سوری
شاهنامه خوانی
۳
یک ساعت در طبیعت 
زبان انگلیسی
علوم انسانی نوشتن
۲
ریاضی مونته سوری 
آوا شناسی 
کارگاه تقویت هوش
۳
دقت و تمرکز 
زبان انگلیسی 
نقاشی خلاق