عنوان

شرح مختصر

#

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

۱
ریاضی مونته سوری
شاهنامه خوانی

imath

۲
یک ساعت در طبیعت
مهارت اجتماعی
کارگاه تقویت هوش
۳
زبان انگلیسی
دقت و تمرکز 
خلاقیت
۲
 کارگاه تقویت هوش
نقاشی خلاق
خلاقیت
۳
زبان انگلیسی
آسمانی ها
نوشتن